TRIGON Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.

 

1. Åbenhed og kommunikation

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen - ud over formandshvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • Navn og stilling samt alder og køn
 • Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode
 • Eventuelle særlige kompetencer
 • Øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver
 • Om medlemmet er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.
 • Om medlemmet anses for uafhængigt

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomheder, medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

'Bestyrelsen sammensættes i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af direktøren for TRIGON Holding A/S, et medlem er efterkommer efter civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøgh, et medlem er leder af en af Frederikshavns tekniske uddannelsesinstitutioner eller en fremtrædende person med erhvervsmæssig indsigt og et medlem er medarbejder i Aktieselskabet TRIGON og udvalgt af den øvrige bestyrelse.'

 

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den

pågældende:

 •  er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag herunder uddelinger eller andre ydelser fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden
 •  er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år
 •  er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

'Se beskrivelsen under pkt. 2.3.5.'

 

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

'Fonden følger anbefalingerne med undtagelse af anbefaling omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en periode på maksimalt 4 år. Årsagen hertil skyldes dels, at 2 af posterne udpeges via reglerne i vedtægterne og dels at sikre kontinuitet i beslutningerne samt at fonden ikke har fundet behov for udskiftning.'

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

'Fonden følger anbefalingen.'

 

Bestyrelsens sammensætning
Formand Inge Bøgh. Efterkommer efter civilingeniør Bent Bøgh og Hustru lnge Bøgh.
Sten Uggerhøj. Repræsenterer erhvervslivet i Frederikshavn Kommune.
Karl Erik Slynge. Repræsenterer TRIGON.
Jørgen Olesen. Medarbejderrepræsentant.

Suppleanter
Ane Bøgh Poulsen suppleant for Inge Bøgh.
Kurt Snedker Mellergaard suppleant for Jørgen Olesen.